Mastersintime.pl używa plików cookie i podobnych technik, aby strona działała i oferowała bezpieczne środowisko podczas zakupów. Ponadto używamy plików cookie, aby Twoje zakupy były bardziej spersonalizowane. Dzięki nim, my i inne firmy, śledzimy Twoje zachowanie w internecie na naszej stronie, wyświetlamy reklamy dostosowane do Twoich preferencji i zbieramy informacje w celu optymalizacji naszej witryny. Więcej informacji?

Jeśli klikniesz „Zgadzam się” lub przejdziesz dalej zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.

Dla mężczyzn
Dla kobiet
Paski do zegarków
Nowy
Wyprzedaż
Paski do zegarków | Znajdź swój pasek do zegarka

Bezpłatna wysyłka zegarki ponad PLN 239

Ogólne warunki Umów Holland Watch Group

Tems & Conditions Banner

Te Ogólne Zasady i Warunki zostały opracowane przy pomocy Trusted Shops i wchodzą w życie 1 stycznia 2018 roku.
 
Holland Watch Group jest certyfikowana przez Trusted Shops i zobowiązała się przestrzegać kodeksu postępowania Trusted Shops, z którym można się zapoznać trustedshops.com.
 
Spis treści:
 
1 - Informacje o Holland Watch group (HWG)
2 - Twoje dane osobiste
3 - Możliwość zastosowania niniejszych ogólnych warunków
4 - Obowiązujące prawo
5 - Nasza oferta
6 - Składanie zamówień i umowa
7 - Ceny i koszt wysyłki
8 - Płatność
9 - Dostępność i dostawa
10 - Odpowiedzialność
11 - Prawo do odstąpienia od umowy
12 - Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
13 - Gwarancja
14 - Rozszerzona gwarancja
15 - Skargi i spory
16 - Zmiany w Ogólnych Zasadach i Regulaminie
17 - Definicje

1 -  Informacje na temat Holland Watch group (HWG)

Ta strona jest zarządzana przez Holland Watch Group B.V.,sprzedająca pod nazwą Mastersintime.pl ("my", "nas", "nasze"). Produkty zakupione na tej stronie są dosarczane przez nas. Jesteśmy zarejestrowani w Izbie handlu w Rotterdamie pod numerem 24350434.
Zarejestrowany adres:
Willebrordusstraat 14 - 16
3037 TR Rotterdam, Holandia
 
Nr VAT: NL812354576B01
Możesz skontoktować sie z nami pocztą elektroniczną pod adresem e-mail - info@hollandwatchroup.com, telefonicznie + 31 085 489 20 10 lub napisać do nas na powyższy adres.
 
Godziny otwarcia Biura Obsługi Klienta:
Od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 18:00
W soboty do godziny 8:00 do 17:00

2 - Twoje dane osobowe

Możemy wykorzystać Twoje dane osobowe zgodnie z naszą polityką prywatności, z którą możesz się zapoznać tutaj.

3 - Możliwość zastosowania niniejszych ogólnych warunków

3.1 Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do każdej złożonej przez nas oferty oraz do każdej umowy zawieranej na odległość zawartej pomiędzy nami a Państwem.
3.2 Jeżeli umowa zawierana na odległość zawierana jest drogą elektroniczną, wówczas, w przeciwieństwie do poprzedniego paragrafu, a przed zawarciem umowy na odległość, konsumentowi zostanie dostarczony tekst tych ogólnych warunków w formie elektronicznej, w taki sposób, aby konsument mógł z łatwością przechować je na trwałym nośniku danych. Jeżeli nie jest to możliwe, to przed zawarciem umowy na odległość przedsiębiorca wskaże, gdzie można sprawdzić ogólne warunki w drodze elektronicznej i że na jego wniosek zostaną one przesłane konsumentowi bezpłatnie, w formie elektronicznej lub w innej.
3.3 W przypadkach, gdy oprócz niniejszych ogólnych warunków handlowych zastosowanie mają określone warunki i postanowienia dotyczące produktów lub usług, akapity drugi i trzeci obowiązują na zasadzie analogii, a konsument zawsze może powoływać się na najbardziej korzystny warunek w przypadku ich niekompatybilności.

4 - Obowiązujące prawo

 W tych warunkach zastosowano holenderskie prawo. Wszelkie umowy dotyczące zakupu towarów z tej strony internetowej oraz wszelkie spory powstające w związku z nimi są również regulowane przez prawo holenderskie.

5 - Nasza oferta

5.1 Oferta zawiera pełny i dokładny opis oferowanych produktów i/lub usług. Opis jest wystarczająco szczegółowy, aby umożliwić konsumentowi dokonanie właściwej oceny oferty. Jeśli przedsiębiorca korzysta z ilustracji, będzie to prawdziwa reprezentacja oferowanych produktów i/lub usług. Przedsiębiorca nie jest związany oczywistymi pomyłkami lub błędami w ofercie.
5.2 Jeżeli oferta podlega ograniczonemu okresowi ważności lub podlega warunkom, zostanie to wyraźnie wymienione w ofercie.
5.3 Każda oferta będzie zawierać takie informacje, które wyjaśniają konsumentowi, jakie prawa i obowiązki wiążą się z jej przyjęciem.

6 - Składanie zamówień i umowa

6.1 Możesz złożyć zamówienie na produkty oferowane na tej stronie postępując zgodnie z instrukcjami na ekranie pokazującymi się po kliknięciu na produkt, który chcesz nabyć. Będziesz miał możliwość sprawdzenia zamówienia i poprawienia wszelkich błędów, aż do czasu złożenia zamówienia przez kliknięcie "Checkout". Potwierdzamy otrzymanie Twojego zamówienia wysyłając automatycznie generowany e-mail. E-mail ten traktowany jest jako zawarcie umowy.
6.2 Umowa dotyczy wyłącznie konkretnych towarów wymienionych w wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia. Przeczytaj i sprawdź te informacje, aby upewnić się, że są poprawne. Jeśli informacje w e-mailu z potwierdzeniem są nieprawidłowe lub jeśli nie jesteś zadowolony ze szczegółów w wiadomości e-mail, skontaktuj się z nami za pośrednictwem info@hollandwatchgroup.com
6.3 Językiem umowy jest Polski.
6.4 W przypadku przyjęcia zamówienia mamy prawny obowiązek dostarczenia towarów zgodnych z tymi warunkami.
6.5 Zapewniamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia elektronicznego przesyłania danych i zapewniamy bezpieczne środowisko internetowe. Zapewniamy też odpowiednie środki bezpieczeństwa transakcji elektronicznych.
6.6 Przedsiębiorca może pozyskać informacje - w ramach ustawowych - o zdolności konsumenta do wywiązania się ze zobowiązań płatniczych, a także o faktach i czynnikach, które są istotne dla zawarcia umowy na odległość. Jeśli badania te dają przedsiębiorcy odpowiednie podstawy do odmowy zawarcia umowy, to ma on takie prawo, poparte uzasadnieniem, do odrzucenia zamówienia lub wniosku, lub do związania jego realizacji ze specjalnymi warunkami.
6.7 Gwarantujemy, że produkty i/lub usługi są zgodne z umową, specyfikacjami określonymi w ofercie, uzasadnionymi wymogami rzetelności i/lub użyteczności oraz przepisami prawa obowiązującymi w dniu zawarcia umowy /lub regulacji rządowych.

7 -  Ceny i koszt wysyłki

7.1 Informacje na tej stronie w odniesieniu do cen mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Ceny wyświetlane w momencie złożenia zamówienia i potwierdzenia zamówienia są cenami obowiązującymi.
7.2 W rzadkich przypadkach, gdy wystąpi błąd lub usterka techniczna, a towary mogły zostać niewłaściwie wycenione, nie jesteśmy zobowiązani do dostarczenia towaru na podstawie niewłaściwej ceny.
W takim przypadku anulujemy zamówienie i zwrócimy Ci pieniądze, lub skontaktujemy się z Tobą z pytaniem czy chcesz kontynuować zamówienie (na podstawie prawidłowej ceny). Jeśli nie będziemy w stanie skontaktować się z Tobą lub jeśli nie chcesz kontynuować zamówienia (na podstawie właściwej ceny), anulujemy Twoje zamówienie i zwrócimy Ci pieniądze, które już zapłaciłeś. Jeśli prawidłowa cena towarów jest niższa niż podana cena, możemy przystąpić do zamówienia (według naszego uznania) i naliczyć niższą kwotę przy wysyłce.
7.3 O ile nie podano inaczej, wszystkie ceny zawierają podatek VAT (jeśli dotyczy), ale nie zawierają kosztów wysyłki.
7.4 Wszelkie koszty wysyłki zostaną zgłoszone w koszyku przed złożeniem zamówienia. Możesz przeczytać więcej o metodach wysyłki i kosztach tutaj.

8 - Płatność

8.1 Zakupione produkty pozostają naszą własnością, dopóki nie zostaną w pełni opłacone. Jak tylko towar zostanie Ci dostarczony lub osobie trzeciej wskazanej przez Ciebie, odpowiedzialność za produkty przechodzi na Ciebie.
8.2 O ile nie uzgodniono żadnej innej daty, kwoty do zapłaty przez konsumenta powinny zostać zapłacone w ciągu 14 dni od rozpoczęcia okresu odstąpienia, jak przewidziano w art. 6 ust. 1. W przypadku umowy o świadczenie usługi to 14 dni zacznij od momentu, w którym konsument otrzyma od sprzedawcy potwierdzenie umowy.
8.3 W przypadku sprzedaży produktów konsumentom ogólne warunki nigdy nie mogą przewidywać wypłaty zaliczki przekraczającej 50%. W przypadku, gdy określona jest zaliczka, konsument nie może powoływać się na jakiekolwiek prawa w związku z realizacją danego zamówienia lub usługi przed dokonaniem określonej zaliczki.
8.4 Konsument jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia przedsiębiorcy wszelkich nieścisłości w dostarczonych lub podanych danych dotyczących płatności.
8.5 W przypadku braku płatności ze strony konsumenta przedsiębiorca ma prawo, z zastrzeżeniem ustawowych ograniczeń, obciążyć konsumenta uzasadnionymi kosztami, o których konsument został poinformowany z wyprzedzeniem.

9 - Dostępność i dostawa

9.1 Informacje na tej stronie internetowej dotyczące dostępności mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Nie możemy zagwarantować stałej dostępności produktów na tej stronie. Wszystkie zamówienia są zawsze zależne od aktualnej dostępności.
9.2 Za miejsce dostawy uważa się adres, który konsument podaje do wiadomości firmy. Dostawa zostanie zrealizowana na podstawie informacji na stronach produktów po przyjęciu zamówienia.
9.3 Firma zrealizuje przyjęte zamówienia z efektywną ekspedycją, jednak najpóźniej w ciągu 30 dni, chyba że uzgodniono dłuższy okres dostawy. Jeśli dostawa opóźni się, lub jeśli dostawa nie może być zrealizowana lub tylko częściowo, konsument zostanie o tym poinformowany najpóźniej 30 dni po złożeniu zamówienia. W takim przypadku konsument ma prawo do nieodpłatnego rozwiązania umowy i prawo do ewentualnych szkód.
9.4 W przypadku rozwiązania zgodnie z poprzednim paragrafem przedsiębiorca zwróci Konsumentowi zapłaconą kwotę tak szybko, jak to możliwe, jednak najpóźniej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu.
9.5 W przypadku nieprzewidzianych okoliczności (np. niesprzyjające warunki pogodowe, nieprzewidywalne opóźnienia spowodowane korkami, robotami drogowymi, odchyleniami lub usterkami mechanicznymi) możemy nie być w stanie dostarczyć towarów w tych okresach i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub uszkodzenia towaru, jeżeli opóźnienie jest w całości lub w części spowodowane takimi okolicznościami. W przypadku, gdy dostawa nie zostanie zrealizowana, uzgodnimy z Państwem alternatywny termin dostawy. Nie ponosimy również odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w dostawie, spowodowane niedostępnością osoby, która miała odebrać produkty. Twoim obowiązkiem jest skontaktować się z pocztą lub firmą kurierską w sprawie towarów, które nie mogły zostać dostarczone, ponieważ nie były dostępne.
9.6 Ryzyko uszkodzenia i/lub utraty produktów spoczywa na przedsiębiorcy do momentu dostarczenia do konsumenta lub przedstawiciela uprzednio wyznaczonego przez konsumenta i ogłoszonego przedsiębiorcy, o ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej.

10 - Odpowiedzialność

O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej w umowie, zastosowanie ma ustawowa regulacja odpowiedzialności za wady.
Ograniczenia i skrócone warunki nie dotyczą roszczeń wynikających ze szkód wyrządzonych przez nas, naszych przedstawicieli prawnych lub przedstawicieli:
- w przypadku narażenia zdrowia lub życia
- w przypadku celowego lub rażącego zaniedbania, naruszenia obowiązków oraz w przypadku złej wiary
- w przypadku naruszenia istotnych zobowiązań wynikających z umowy, których wypełnienie jest niezbędne do należytego jej wypełnienia, a działania których druga strona może w normalnych warunkach oczekiwać od umowy (obowiązki kardynalne)
- w kontekście udzielonej gwarancji, o ile zostało to uzgodnione.

11 - Prawo odstąpienia od umowy

11.1 Kupując produkty, konsument ma możliwość rozwiązania umowy, bez podania przyczyny, w terminie czternastodniowym. W HWG jednak obowiązuje okres karencji wynoszący 30 dni.
W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas o swojej decyzji o anulowaniu umowy za pomocą jednoznacznego oświadczenia (np. listownie pocztą lub e-mailem). Możesz użyć europejskiego formularza do odstąpienia, ale nie jesteś do tego zobowiązany. Aby dotrzymać terminu odstąpienia, wystarczy wysłać komunikat dotyczący wykonania prawa do odstąpienia od umowy przed upływem okresu odstąpienia.
11.2 Okres możliwości odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym użytkownik lub strona trzecia wskazana przez niego, niebędąca przewoźnikiem, fizycznie odebrała towary.
Jeśli zamówiłeś kilka produktów w tej samym zamówieniu: dzień, w którym Ty lub trzecia strona wyznaczona przez Ciebie, otrzymała ostatni produkt. Sprzedawca może, o ile poinformował konsumenta w jasny sposób przed złożeniem zamówienia, odrzucić zamówienie na kilka produktów z innym czasem dostawy.
Jeżeli dostawa produktu składa się z kilku przesyłek lub części: dzień, w którym użytkownik lub strona trzecia wskazana przez niego otrzymała ostatnią przesyłkę lub ostatnią jej część;
11.3 W okresie możliwości odstąpienia od umowy traktuj produkt i jego opakowanie ostrożnie. Rozpakuj lub użyj produktu tylko w takim stopniu, w jakim jest to konieczne, aby móc ocenić, czy chcesz go zatrzymać. Podstawową zasadą jest to, że możesz tylko obsługiwać i sprawdzać działanie produktu tak, jak robiłbyś to w sklepie.
  Jeśli chcesz skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, odeślij produkt do sprzedawcy wraz ze wszystkimi jego częściami oraz - w miarę możliwości - w oryginalnym stanie i opakowaniu, zgodnie z rozsądnymi i jasnymi instrukcjami dostarczonymi przez sprzedawcę. 
11.4 Ponosisz odpowiedzialność za amortyzację towarów wynikającą z ichużytkowania, wykraczającego poza to, co jest konieczne do określenia ich charakteru, cech i funkcjonowania.
11.5 Ryzyko i ciężar dowodu w zakresie prawidłowego i terminowego wykonania prawa do odstąpienia spoczywa na konsumencie.
11.6 Musisz zwrócić towar do nas niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym nas powiadomiłeś. Zmieściłeś się w czasie, jeśli odesłałeś towar przed upływem 14-dniowego okresu.
11.7 Musisz zwrócić produkt wraz ze wszystkimi akcesoriami, jeśli jest to możliwe w oryginalnym stanie i opakowaniu oraz zgodnie z rozsądnymi i jasnymi instrukcjami dostarczonymi przez nas.
11.8 W krajach UE oferujemy bezpłatną Usługę zwrotu przesyłki. Zobacz stronę Zwrot i Wymiana aby uzyskać szczegółowe warunki. Jeśli nie chcesz korzystać z tej usługi przez nas oferowanej, jesteś zasadniczo odpowiedzialny za zapłatę bezpośrednich kosztów zwrotu produktu, chyba że wcześniej wskazaliśmy, że nie musisz ponosić tych kosztów.

Przeczytaj tutaj o procedurze zwrotu przesyłki.

11.9 Jeśli anulujesz umowę, otrzymasz zwrot wszystkich dokonanych przez ciebie płatności do tej chwili, w tym koszty dostawy, bezzwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni (tylko w Portugalii, 7 dni) po otrzymaniu informacji o Twojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Jeśli zdecydowałeś się na droższy sposób dostawy niż najtańsza standardowa opcja, nie zwracamy dodatkowych kosztów za droższą metodę.
11.10 Zwrócimy Ci pieniądze tą samą metodą, za pomocą której dokonałeś pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie postanowiłeś inaczej; w każdym przypadku nie zostaniesz obciążony kosztami takiego zwrotu.

12 - Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy, zakup konsumenta obejmujący dostawę:
- produkty, które zostały stworzone przez sprzedawcę zgodnie ze specyfikacjami konsumenta lub które mają wyraźnie charakter osobisty i ze względu na to nie mogą zostać zwrócone;
- które szybko ulegają zniszczeniu lub stają się przestarzałe;
- produkty, które nie nadają się do zwrotu ze względów ochrony zdrowia lub higieny, i których pieczęć jest zerwana po dostawie;
- produkty, które po dostawie są nieodwołalnie zmieszane z innymi przedmiotami ze względu na swój charakter;
- nagrania audio i wideo oraz oprogramowanie komputerowe, w których konsument zdjął zabezpieczenia;
- gazety, czasopisma z wyjątkiem umowy o regularne dostarczanie takich publikacji (subskrypcji);
- produkty lub usługi, których cena zależy od wahań na rynku finansowym, na które przedsiębiorca nie ma wpływu i które mogą wystąpić w okresie karencji;
- umowy zawarte podczas aukcji publicznej. Przez aukcję publiczną rozumie się metodę sprzedaży, w której produkty, treści cyfrowe i/lub usługi są oferowane przez przedsiębiorcę konsumentowi, który jest osobiście obecny lub ma możliwość osobistego stawienia się na aukcji, pod kierownictwem prowadzącego aukcję, w której zwycięski oferent jest zobowiązany do zakupu produktów, treści cyfrowych i/lub usług;

13 - Gwarancja

Bez ograniczenia prawa odstąpienia od umowy na podstawie artykułu 11 możesz zwrócić nam produkt, np. Jeśli produkt nie jest zamówionym produktem, jest uszkodzony, wadliwy lub w niewłaściwej ilości.
Jeśli towar zostanie dostarczony z widocznymi uszkodzeniami transportowymi, należy niezwłocznie zgłosić te uszkodzenia dostawcy i skontaktować się z nami tak szybko, jak to możliwe. Jeśli nie zgłosisz reklamacji lub nie skontaktujesz się z nami, nie wpłynie to na Twoje ustawowe prawa i egzekwowanie, w szczególności w odniesieniu do Twojego prawa do gwarancji. Ale pomagasz nam korzystać z naszych własnych uprawnień w stosunku do przewoźnika lub ubezpieczenia transportowego.
Jak tylko potwierdzimy wadę lub inny problem, naprawimy lub wymieniamy towar na nasz koszt - jeśli będzie to możliwe w rozsądnym terminie po sprzedaży - o ile tylko nie jest to niemożliwe lub nieproporcjonalnie drogie. W takim przypadku otrzymasz zwrot kwoty już zapłaconej za te towary.
Będziemy Cię informować o zwrocie w rozsądnym czasie. Zwykle rozpatrujemy wniosek o zwrot tak szybko, jak to możliwe, a w każdym razie nie później niż 30 dni po potwierdzeniu przez e-mail o zwrocie za uszkodzone lub wadliwe produkty.
Możesz przeczytać więcej o gwarancji w HWG tutaj.

14 - Rozszerzona gwarancja

Przez rozszerzoną gwarancję rozumie się każde zobowiązanie przedsiębiorcy, jego dostawcy, importera lub producenta, w którym przyznaje on konsumentowi określone prawa lub roszczenia wykraczające poza to, co jest prawnie wymagane w przypadku, gdy nie wypełnił on swojej części zobowiązania umowy.
Dodatkowa (dodatkowa ustawowa) gwarancja udzielona przez przedsiębiorcę, jego dostawcę, producenta lub importera nigdy nie ogranicza praw i roszczeń, które można egzekwować od przedsiębiorcy na podstawie umowy, jeżeli przedsiębiorca nie wypełnił swojej części umowy.
Możesz przeczytać więcej o gwarancji w HWG tutaj.

15 - Skargi i spory

15.1 Skargi przekazane nam na piśmie (lub e-mailem) są potwierdzane w ciągu 24 godzin od otrzymania, a odpowiadamy na nie w terminie 14 dni od daty otrzymania. Jeśli reklamacja wymaga dłuższego czasu przetwarzania, otrzymasz od nas w ciągu 14 dni informację, kiedy możesz oczekiwać bardziej szczegółowej odpowiedzi.
15.2 Musisz dać nam co najmniej 4 tygodnie na rozpatrzenie reklamacji. Jeżeli skarga nie zostanie rozwiązana po tym okresie, powstaje spór kwalifikujący się do rozstrzygania sporów.
15.3 Komisja Europejska oferuje internetową platformę rozwiązywania sporów, którą można znaleźć tutaj: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Konsumenci mają możliwość korzystania z tej platformy w celu rozstrzygania sporów.

16 - Wyjątki do Ogólnych Zasad i Regulaminu

Jeżeli postanowienia niniejszych Ogólnych Zasad są nieważne lub niedopuszczalne, nie ogranicza to wpływu pozostałych postanowień.
Możemy zmienić Regulamin lub w inny sposób go edytować bez wcześniejszego powiadomienia. Sprawdzaj to regularnie na naszej stronie internetowej, aby upewnić się, jakie Ogólne Zasady mają zastosowanie w danym momencie.

17 - Definicje

Poniższe definicje dotyczą tych warunków i  zasad:
1.       Okres odstąpienia od umowy: okres, w którym konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia;
2.       Klient: osoba fizyczna niedziałająca w związku z wykonywanym zawodem lub prowadzoną działalnością, która zawiera ze sprzedawcą umowę na odległość;
3.       Dzień: data;
4.       Zawartość cyfrowa: dane wytworzone i dostarczone w formie cyfrowej;
5.       Trwałe medium: wszelkie środki umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji adresowanych do niego osobiście w sposób ułatwiający przyszłe konsultacje i niezmienione odtwarzanie przechowywanych informacji;
6.       Prawo odstąpienia od umowy: możliwość odstąpienia przez konsumenta od umowy na odległość w okresie możliwości odstąpienia od umowy;
7.       Sprzedawca osoba fizyczna lub prawna będąca członkiem Dutch Thuiswinkel Organization, która oferuje produkty i/lub usługi na odległość;
8.       Umowa na odległość: umowa, w ramach której wykorzystuje się jedną lub więcej technik komunikacji na odległość w ramach systemu zorganizowanego przez przedsiębiorcę do sprzedaży produktów i/lub usług na odległość, do chwili zawarcia umowy;
9.       Europejski formularz odstąpienia od umowy: wzór europejskiego formularza odstąpienia od umowy zawartych w tych warunkach; nie musi być dostępny, jeżeli konsument nie ma prawa odstąpienia od umowy w związku z jego zamówieniem;
10.   Technika porozumiewania się na odległość: oznacza, że można ją wykorzystać do zawarcia umowy, a konsument i przedsiębiorca pozostają w tym samym miejscu w tym samym czasie.
Ostatnia modyfikacja: grudzień 20, 2018

Obsługa Klienta

Kontact

Holland Watch Group B.V.
Willebrordusstraat 14
3037 TR, Rotterdam
Holandia

Telefon: +31 (0)85 489 20 10
E-mail: Kliknij tutaj

Informacja

Płatność
Wysyłka
Gwarancja
Bezpieczne zamówienie
Kontact
Pytania i odpowiedzi

Instrukcje

Jak złożyć zamówienie
Wyznacz rozmiar nadgastka